Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej silvercross.pl (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).
2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest firma SC INVESTMENT LUCHCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zwana dalej Silvercross.pl.
3. Dane osobowe zbierane przez Silvercross.pl za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Silvercross.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Silvercross.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w przypadku:

a) Korzystania z usługi formularza kontaktowego, w celu wykonania usługi. Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b) Wysyłania zgłoszenia serwisowego za pomocą formularza serwisowego, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza serwisowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Rejestracji wózka, w celu realizacji praw wynikających z gwarancji udzielanej w związku z zawartą umową sprzedaży. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

d) Składania zamówienia na produkt, w celu realizacji zamówienia. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej, Użytkownik podaje:

a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu.

4. W przypadku korzystania z usługi zgłoszenia serwisowego na Stronie Internetowej, Użytkownik podaje:

a) imię
b) nazwisko
c) e-mail
d) telefon
e) adres – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
f) kod pocztowy i miejscowość
g) nazwę produktu (model i kolekcję)
h) datę zakupu produktu
i) miejsce zakupu
j) zdjęcie lub skan dowodu zakupu (paragon/faktura)
k) zdjęcia problemu/usterki

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP;

5. W przypadku rejestracji produktu, Użytkownik podaje:

a) model produktu
b) numer seryjny produktu
c) nazwę sklepu i miasto, w którym dokonano zakupu
d) datę zakupu
e) dowód zakupu
f) imię i nazwisko
g) adres – ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
h) kod pocztowy
i) miasto
j) telefon
k) adres e-mail

6. W przypadku dokonywania zakupu, Użytkownik podaje:

a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy (opcjonalnie)
c) adres (ulica wraz z numerem lokalu)
d) kod pocztowy
e) miasto
f) telefon
g) adres e-mail

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego (prawnie uzasadniony interes administratora art 6 ust. 1 lit RODO).
8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
10. Przekazanie danych osobowych do Silvercross.pl jest dobrowolne, w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie wysłania formularza Kontaktowego uniemożliwi wysłanie formularza, w przypadku zgłoszenia Serwisowego uniemożliwi zgłoszenie i realizację Serwisu, natomiast w przypadku składania zamówienia uniemożliwi jego realizację.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Silvercross.pl przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Silvercross.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Silvercross.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Silvercross.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy – Silvercross.pl korzystają z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja – Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Silvercross.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Silvercross.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Silvercross.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną Internetową.
6. W przypadku skierowania żądania Silvercross.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Silvercross.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Silvercross.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
2. Silvercross.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
3. Silvercross.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkonicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Silvercross.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy  mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. Silvercross.pl może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Silvercross.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Silvercross.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Silvercross.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Silvercross.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Silvercross.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Silvercross.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Silvercross.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Silvercross.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Silvercross.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Silvercross.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Silvercross.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Silvercross.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Silvercross.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Silvercross.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Silvercross.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Silvercross.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od Silvercross.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Użytkownikowi  przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Twoje dane uzyskujemy od:

1. Od Ciebie w przypadku, gdy samodzielnie wypełniasz formularz kontaktowy, formularz serwisowy, rejestrujesz wózek lub składasz zamówienie.

2. Od sprzedawcy wózka, jeżeli to sprzedawca dokonuje zgłoszenia serwisowego Twojego wózka.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Silvercross.pl poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@silvercross.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2019 r.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w ramach sklepu stacjonarnego przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

My, SC INVESTMENT LUCHCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • W celu wysyłania Ci odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ciebie przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.silvercross.pl na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu wykonania usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na podstawie Twoje zgody ((podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i zawartej przez Ciebie umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • W celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
 • W celach analitycznych , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne
 • elektroniczne dane identyfikacyjne
 • elektroniczne dane lokalizacyjne
 • umowy oraz ugody
 • reklamacje, incydenty
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

a) firmie księgowej,
b) kancelarii prawniczej,
c) firmie przewozowej-kurierskiej.

 1. Przekazywane danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane przechowywane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych.

(Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.)

d) ograniczenia przetwarzania danych

(Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.)

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw “marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa-zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także , gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonywania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególna sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowy

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej www.silvercross.pl/polityka-prywatnosci

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail biuro@silvercross.pl. Pamiętaj, że przed realizacją twoich praw będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem  realizacji serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, realizacji zamówienia
 • dobrowolne (formularz kontaktowy, rejestracja wózka)

Jeżeli nie podasz danych :

 • możemy odmówić realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizacji zamówienia
 • możemy dochodzić odszkodowań lub odmówić Ci naszego świadczenia
 1. Informacje o źródle danych

Twoje dane uzyskujemy wyłącznie od Ciecie.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.