Regulamin Akcji promocyjnej “Surf Summer Pack za 1 zł”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Surf Summer Pack za 1 zł” dalej „Akcja promocyjna”.
2. Akcja promocyjna organizowana jest przez SC Investment spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gryfinie, ul.  1 Maja 15/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS. [dalej „Organizator”].
3. Organizator prowadzi kompleksową obsługę Akcji promocyjnej, a w szczególności jest odpowiedzialny za:
a. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie zgłoszeń Uczestników;
b. zabezpieczenie zgodności przebiegu przyznawania towaru promocyjnego z Regulaminem;
c. przekazywanie towaru promocyjnego uczestnikom;
d. prowadzenie dokumentacji związanej z Akcją promocyjną;
4. Regulamin oraz podstawowe informacje o Akcji promocyjnej są dostępne na stronie internetowej https://silvercross.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-surf-summer-sale/
5. Akcja promocyjna realizowana jest w terminie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r. , nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów Towaru promocyjnego. O wcześniejszym wyczerpaniu Towaru promocyjnego i zakończeniu Akcji promocyjnej Organizator poinformuje na wskazanej wyżej stronie internetowej.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie lub skrócenia okresu trwania Akcji promocyjnej.

II. Uczestnicy akcji promocyjnej

1. W Akcji promocyjnej może brać udział każda osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. w okresie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku zakupiła wózek dziecięcy Silver Cross Surf z dowolnej edycji specjalnej – w sklepie internetowym pod adresem https://silvercross.pl/ lub u któregoś z partnerów sprzedażowych wyszczególnionych na stronie internetowej https://silvercross.pl/sklepy/
b. zarejestrowała swój wózek dziecięcy, potwierdzając w ten sposób datę i miejsce zakupu, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://silvercross.pl/rejestracja-produktu/

III. Przystąpienie do Akcji promocyjnej

1. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej należy w okresie trwania Akcji od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku dokonać zakupu wózka dziecięcego Silver Cross Surf z dowolnej edycji specjalnej.
2. Wypełnienie warunków opisanych w punkcie 1 powyżej jest równoznaczne z:
a. akceptacją treści niniejszego Regulaminu;
b. wyrażeniem zgody na zakup Towaru promocyjnego w cenie określonej w punkcie IV.
c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

IV. Podstawowe reguły Akcji promocyjnej

1. Każdy kto w okresie trwania Akcji promocyjnej dokona zgłoszenia na zasadach opisanych w punktach II. i III. otrzyma prawo zakupu Surf Summer Pack w cenie 1,00 zł („Towar promocyjny”).
2. Organizator weryfikuje zgłoszenie pod kątem jego zgodności z Regulaminem Akcji promocyjnej.
3. W przypadku zamówienia poprzez sklep internetowy https://silvercross.pl/ należy postąpić tak samo, jak opisano w punkcie II – Uczestnicy Akcji promocyjnej.
4. W przypadku realizacji zamówienia poprzez sklep Partnera sprzedażowego, należy zarejestrować wózek pod adresem https://silvercross.pl/sklepy/ – Summer Pack zostanie wysłany przez firmę SC Investment w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia formularza rejestracji produktu, spełniającego warunki Akcji promocyjnej. Towar promocyjny zostanie wysłany firmą kurierską przesyłką pobraniową, na kwotę 1,00 zł.
5. W przypadku realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy https://silvercross.pl/, należy zarejestrować wózek pod adresem https://silvercross.pl/sklepy/ – Summer Pack zostanie wysłany przez firmę SC Investment w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia formularza rejestracji produktu, spełniającego warunki Akcji promocyjnej. Towar promocyjny zostanie wysłany firmą kurierską przesyłką pobraniową, na kwotę 1,00 zł.

V. Towar promocyjny

1. Przez Towar promocyjny w niniejszym Regulaminie rozumie się Surf Summer Pack.

VI. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w punkcie III ust. 1 Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.
2. Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w siedzibie Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszej Akcji promocyjnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

VII. Reklamacje i roszczenia

1. Reklamacje co do przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny opis uczestnika ze wskazaniem przyczyny reklamacji.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie pod rygorem jej nie rozpatrzenia. Reklamacja powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe uzasadnienie.
5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od ich doręczenia Organizatorowi.
6. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmuje Organizator. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Akcji Promocyjnej na stronie internetowej https://silvercross.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-surf-summer-sale/
2. Prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej lub zmiany Regulaminu.
4. Organizator Akcji promocyjnej nie odpowiada za przesłanie nieprawidłowych zgłoszeń przez Uczestników, zmianę danych osobowych i informacji zawartych w zgłoszeniu, uniemożliwiających odnalezienie Uczestnika